Miejski Ośrodek Pomocy SPołecznej

Zamówienia publiczne

19.01.2024
Aktualizacja :

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

08.01.2024
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


Zapraszamy do współpracy wykonawców zainteresowanych ofertą


Zamawiający: Miasto Oświęcim- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zaprasza do złożenia oferty cenowej, której przedmiotem są usługi opieki i nadzoru prowadzone w Domu Socjalnym w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 2.


Do zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) art. 2 ust. 1 pkt 1., wartość jest mniejsza niż 130 000 zł netto.


Postępowanie dotyczy wyłonienia 2 Wykonawców, których oferty otrzymają w kolejności największą liczbę punktów.
Zakres usług:

 • sprawowanie opieki nad mieszkańcami Domu Socjalnego;
 • czuwanie nad przestrzeganiem Regulaminu Domu Socjalnego przez osoby w nim
  zamieszkujące;
 • podejmowanie interwencji w sytuacjach zakłócania porządku określonego Regulaminem;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji w zakresie podejmowanych działań;
 • współpraca z pracownikami Sekcji Pomocy Instytucjonalnej w zakresie realizowanej usługi;
 • monitorowanie mienia Zamawiającego znajdującego się w budynku Domu Socjalnego i wokół niego. Liczba osób wykonujących usługi opieki i nadzoru: 2. Ogółem ilość godzin usługi opieki i nadzoru: w styczniu do 10 godzin zegarowych dla jednej osoby, a w okresie od luty do czerwiec 2024 r. do 35 godzin zegarowych miesięcznie dla jednej osoby, ogółem do 185 godzin zegarowych dla jednej osoby przez cały okres trwania umowy.
  Warunki współpracy:
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. Oferta musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia.
 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam jako osoba fizyczna.
 3. Oferta i wszystkie załączone do niej dokumenty i oświadczenia muszą być złożone w języku polskim, w formie pisemnej na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu, tj. na maszynie, komputerze lub ręcznie – pismem czytelnym, podpisana przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. Wszystkie załączniki oraz dokumenty i oświadczenia stanowiące ofertę Wykonawcy winne być również podpisane przez Wykonawcę lub jego przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy.
 4. Zamawiający zawrze z wybranymi Wykonawcami umowę cywilno – prawną – usługa realizowana będzie w miesiącach od stycznia do czerwca 2024 r.
 5. Przedmiot usługi będzie realizowany od poniedziałku do niedzieli, w tym dni świąteczne w łącznej ilości w styczniu do 10 godzin zegarowych dla jednej osoby, a w okresie od luty do czerwiec 2024 r. do 35 godzin zegarowych miesięcznie dla jednej osoby Wykonawcy.
 6. Preferowane godziny realizacji usługi: pomiędzy 19.00 – 23.00 realizowane w taki sposób, aby usługi były wykonywane w danym dniu tylko i wyłącznie przez jedną osobę.
 7. Przedmiot usługi realizowany będzie po uzgodnieniach z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego oraz drugą osobą, której powierzone jest świadczenie tego samego rodzaju usług w Domu Socjalnym w taki sposób, aby usługi wykonywane były w ciągu dnia tylko i wyłącznie przez jedną osobę.
 8. Rozliczenie z tytułu wykonywania usług opieki i nadzoru następować będzie każdorazowo, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury.
 9. Miejsce realizacji usługi: Dom Socjalny w Oświęcimiu przy ul. St. Leszczyńskiej 2.
 10. Zamawiający wymaga osobistego świadczenia usługi przez Wykonawcę Wymagane kwalifikacje:
 11. Wykształcenie min. Średnie.
 12. Min. 3 lata doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi tym zjawiskiem w zakresie odpowiadającym zakresowi przedmiotowego zaproszenia.
  Wymagania dodatkowe:
 13. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 14. Osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 15. Osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo na tle seksualnym.
 16. Dobra organizacja pracy.
  Wymagane dokumenty:
 17. CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej (stosunek pracy, umowy cywilno-prawne, staż lub inne formy) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zaproszenia. CV musi być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu zawartych w zaproszeniu i dołączonych do niej załącznikach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru Wykonawcy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) / Dz. Urz. UE. L. 119 z dnia 04.05.2016 r./” Wymaga się własnoręcznego podpisu pod klauzulą.
 18. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 19. Oświadczenie o niekaralności, w tym oświadczenie o niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym (wg. załączonego wzoru – załącznik nr 3).
 20. Oświadczenie w zakresie zdobytego przez Wykonawcę doświadczenia (wg załączonego wzoru – załącznik nr 2).
 21. Oferta cenowa sporządzona na formularzu ofertowym (wg załączonego wzoru – załącznik nr 1).
  Punktacja i kryteria oceny oferty:
  Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z uwzględnieniem najkorzystniejszego bilansu ceny i doświadczenia:
 • Kryterium cena- waga 60%
 • Kryterium doświadczenie- waga 40%
  Sposób obliczeń punktów w kryterium cena:
  Cn
  —— x 100 x 60 % = liczba punktów
  Cx
  gdzie: Cn – najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez Wykonawców Cx – cena przedstawiona przez badanego Wykonawcę Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach 60% – procentowe znaczenie kryterium ceny Zapewniając zachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców w cenie oferty winny zostać uwzględnione wszelkie koszty składające się na zamówienie (koszt usługi), takie jak podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. W przypadku oferentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej w cenie oferty należy ująć kwotę brutto (tj. przed potrąceniem podatku oraz składek ZUS) wynikającą z indywidualnej sytuacji oferenta, z którym zostanie zawarta umowa cywilno prawna oraz obowiązkowe koszty obciążające Zamawiającego związane z obowiązkiem naliczania składek na ubezpieczenia tj. składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej oraz składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Oferta złożona przez oferenta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej musi być porównywalna w tym zakresie na jasnych, równych zasadach wynikających z przepisów prawa z ofertą złożoną przez inny podmiot, czyli cena winna zawierać wszystkie obciążenia podatkowe wynikające z przepisów prawa. W związku z powyższym wynagrodzenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, określane w umowie zawieranej pomiędzy stronami może się różnić od ceny brutto, ponieważ z powodów wyżej opisanych zostanie ono odpowiednio pomniejszone o obowiązkowe obciążenia. Wykonawca jest zobowiązany do rzetelnego skalkulowania przedstawionej oferty cenowej, tak aby spełniała ona wymagania określone w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207 ze zm.). Niespełnienie ww. wymagań jest podstawą do odrzucenia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy. Sposób obliczenia punktów w kryterium doświadczenie: Doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi tym zjawiskiem: powyżej 3 do 5 lat – 20 pkt powyżej 5 lat – 40 pkt
  Dogrywka
  W przypadku ofert, które otrzymały taką samą ilość punktów (cena + doświadczenie) zostanie wybrana oferta z niższą ceną. W przypadku wystąpienia ofert o takiej samej cenie i o takim samym doświadczeniu uniemożliwiającej dokonanie wyboru przez Zamawiającego. Zamawiający zwróci się do tych oferentów, w celu złożenia przez nich ofert dodatkowych. Ceny ofert dodatkowych nie mogą być wyższe od cen zaoferowanych w pierwotnie złożonych ofertach

Zamawiający dopuszcza unieważnienie niniejszego postępowania w następujących przypadkach, w szczególności:
a) gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
b) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
c) cena najkorzystniejszej oferty nie mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
d) Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy.

Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty po podpisaniu przez osoby uprawnione, opatrzone pieczęcią (jeżeli dotyczy) należy składać zeskanowane e-mailem na adres: mops.biuro@mops-oswiecim.pl bądź osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Jana III Sobieskiego 15 B, w kopercie z dopiskiem: „Usługi opieki i nadzoru” w terminie do dnia 16.01.2024 r. do godziny 16.30 (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka). Oferty, które wpłyną do Ośrodka po terminie nie będą rozpatrywane. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy z Wykonawcą/Zleceniobiorcą: Przedmiot zamówienia zgodny z warunkami zaproszenia. Przewidywany termin wykonania zamówienia – od miesiąca stycznia 2024 r. do miesiąca czerwca 2024 r. Kary umowne – Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w następujących przypadkach oraz wysokościach:
a) w razie nie wstawienia się Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia w terminach oraz godzinach ustalonych z pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym w wysokości 1% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w umowie, za każdy taki przypadek,
b) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w umowie,
c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w umowie. Za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się takie wykonanie przedmiotu zamówienia, które narusza postanowienia umowy, w tym zakresie zastosowanych przez Wykonawcę metod pracy, naruszenia tajemnicy i godności osób wspieranych. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
Rozwiązanie umowy może nastąpić:
− Za uprzednim 2 tygodniowym wypowiedzeniem złożonym na piśmie lub w każdej chwili, w drodze porozumienia stron.
− Ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w tym w zakresie zastosowanych przez Wykonawcę metod pracy, naruszenia tajemnicy i godności osób wspieranych oraz rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.
Sposób odbioru wykonanych prac:
Wynagrodzenie – stawka brutto za godzinę zegarową wykonanych usług w danym miesiącu potwierdzonych przez pracownika merytorycznie odpowiedzialnego. Okoliczności uprawniające do zmiany treści umowy – w każdym zakresie za zgodą obu stron umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:
Pani Marta Kuszaj, tel. 33 847 90 05
Pani Monika Klima, tel. 33 847 90 03
Wszelkie kontakty z Zamawiającym mogą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00