Miejski Ośrodek Pomocy SPołecznej

Fundusz Alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób zamieszkałych na terenie miasta Oświęcim realizuje:

Siedziba działu:

ul. Partyzantów 1, 32-600 Oświęcim

Obsługa stron:

Poniedziałek 1100– 1400

Wtorek 1200 – 1700

Środa – DZIEŃ WEWNĘTRZNY

Czwartek 1100– 1400

Piątek 700– 1100

Kontakt fundusz alimentacyjny:

tel. 033/841 17 65; 033/841 17 66

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.209,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Formularze wniosków są dostępne do pobrania w zakładce pliki do pobrania:
Wnioski o przyznanie w/w świadczeń mogą być składane w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem PIU Emp@tia pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl