Pomoc społeczna


Świadczenia z pomocy społecznej udzielane są w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.). Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej winny złożyć wniosek w Ośrodku (u pracownika socjalnego lub na dziennik podawczy) lub drogą pocztową, elektroniczną albo skontaktować się z pracownikiem socjalnym telefonicznie.

Dział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu mieści się w siedzibie Ośrodka przy ul. Sobieskiego 15 b.

Pracownicy Socjalni przyjmują Strony w godzinach:

Poniedziałek: 9:00 – 11:00

Wtorek: 9:00 – 11:00 i dodatkowo w godz. 15:00 – 17:00

Czwartek: 9:00 – 11:00

Piątek: 9:00 – 11:00

(Wykaz ulic i numerów telefonów MOPS w Oświęcimiu)

W pozostałych godzinach urzędowania pracownicy socjalni wykonują czynności służbowe a w szczególności pracę w terenie.

Decyzje administracyjne w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej są wydawane w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach od 9:00 do 11:00, we wtorki w godzinach 9:00 do 11:00 oraz 15:00-17:00.

e-mail: mops.biuro@mops-oswiecim.pl

Zasiłki wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego w Zatorze, Oddział w Oświęcimiu, ul. Rynek Główny 3. Podstawę wypłaty świadczenia w kasie w/w Banku stanowi czek wydawany w Dziale Finansowo – Księgowym tyt. Ośrodka mieszczącym się przy ul. Sobieskiego 15 -w pokoju nr 15 w wyznaczonych terminach.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Do głównych zadań pomocy społecznej należy wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna służy wszystkim osobom, których egzystencja jest w jakikolwiek sposób zagrożona. Każda osoba lub rodzina nie będąca w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów ma prawo zwrócić się z prośbą o pomoc. Pomoc udzielana jest w myśl zasady, według której w pierwszej kolejności wykorzystane powinny być własne zasoby i możliwości osoby ubiegającej się o pomoc. Rodzaj, forma i rozmiar świadczonej pomocy udzielane się odpowiednio do okoliczności uzasadniających jej udzielenie. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy są uwzględniane, jeśli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

• osobie samotnie gospodarującej (osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe), której dochód nie przekracza kwoty:

-776 zł (kryterium obowiązujące od 1 stycznia 2022r.),

zwanym dalej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,

• rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty:

– 600 zł (kryterium obowiązujące od 1 stycznia 2022r.),

zwanym dalej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,

Przez rodzinę należy rozumieć osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:


1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz.519,185 i 547) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku,  niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz.547), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje:
1) cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
2) cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
3) obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 41a ust. 1 tej ustawy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1. ubóstwa;

2. sieroctwa;

3. bezdomności;

4. bezrobocia;

5. niepełnosprawności;

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7. przemocy domowe;

8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13. alkoholizmu lub narkomanii;

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Wymagane dokumenty

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

1) dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka;

3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r.,orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;

6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

7) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

10) dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

10a) decyzji o przyznaniu uprawnień kombatanckich, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich lub legitymacji członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;

11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;

13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

15a) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

15b) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;

16) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

17) zaświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej,

18) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 w/w ustawy,

19) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

20) oświadczenia o stanie majątkowym, prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej albo o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy.

21)prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej albo o skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny, jej rodzeństwa lub rodzica

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są decyzją administracyjną na podstawie ustaleń dotyczących sytuacji rodzinnej, majątkowej oraz osobistej osoby/rodziny dokonywanych podczas rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc z tutejszego Ośrodka.

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (wymaga orzeczenia komisji ZUS lub lekarza orzecznika o całkowitej niezdolności do pracy ewentualnie niezdolności do samodzielnej egzystencji, przyznania I lub II grupy inwalidztwa lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód osoby, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (wymaga orzeczenia komisji ZUS lub lekarza orzecznika o całkowitej niezdolności do pracy ewentualnie niezdolności do samodzielnej egzystencji, przyznania I lub II grupy inwalidztwa lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

Zasiłek stały ustala się w wysokości od 01.01.2024r.

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kwotą  stanowiącą 130 % kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;

2. w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków              i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy na żywność z Programu „Posiłek w szkole i w domu”

Zasiłek celowy na zakup posiłku/żywności realizowany w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przysługuje osobom/rodzinom, których kryterium dochodowe nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej – zgodnie z Uchwałą Nr LXIX/1075/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia gminy Miasto Oświęcim do wieloletniego rządowego  programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu.

Kryterium dochodowe do przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”:

Osoba samotnie gospodarująca – 776 x 150% = 1164 zł

Osoba gospodarująca w rodzinie – 600 x 150% = 900 zł

W szczególności pomocy w zakresie dożywiania udziela się:

dzieciom do 7 roku życia,

uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej,

osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,

w podeszłym wieku, chorym.

Świadczenie przyznawane cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy

o pomocy społecznej

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;

2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom , którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. Zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego mogą być przyznawane wyłącznie na konkretny cel, a więc stratę, która musi być przez wnioskodawcę szczegółowo wykazana, strata zaś ma być rozumiana wyłącznie jako różnica między zasobami osoby poszkodowanej w momencie przed i po doznaniu szkody.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy przeznaczony na pokrycie zwiększonych kosztów grzewczych.

Przedmiotowy zasiłek celowy to świadczenie dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych i realizowany jest w oparciu o program osłonowy przyjęty Uchwałą Nr LXV/1030/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie uchwalenia lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla najuboższych mieszkańców miasta Oświęcim, którzy ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ekologicznych (link do programu).

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić w wymaganym zakresie. Usługi opiekuńcze przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez MOPS w Oświęcimiu, a ich realizatorem jest DDP.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. Przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez MOPS w Oświęcimiu, realizatorem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest ŚDS, a pozostałych usług specjalistycznych DDP.

Sprawienie pogrzebu

Realizacja zadania własnego gminy Miasto Oświęcim polegającego na obowiązku sprawienia pogrzebu osobom zmarłym na terenie Miasta Oświęcim w okolicznościach wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 887ze zm.) odbywa się zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/681/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Oświęcim (link do uchwały).

Usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, może być przyznane wsparcie świadczone w ośrodku wsparcia. Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Na terenie miasta Oświęcim powyższe usługi świadczone są przez DDP i ŚDS.

https://ddposwiecim.pl/

https://bip.malopolska.pl/ddposwiecim/

https://bip.malopolska.pl/sdsdozzposwiecim,m,240972,wprowadzenie.html

Dom pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Praca socjalna

Praca socjalna rozumiana jest jako zaplanowany proces składający się z diagnozy, zaplanowania i Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód realizacji działań oraz ich oceny.