Miejski Ośrodek Pomocy SPołecznej

Świadczenia Rodzinne

Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób zamieszkałych na terenie miasta Oświęcim realizuje:

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I SPRAW ALIMENTACYJNYCH MOPS

Siedziba działu:

ul. Partyzantów 1, 32-600 Oświęcim

Obsługa stron:

Poniedziałek 1100– 1400

Wtorek 1200 – 1700

Środa – DZIEŃ WEWNĘTRZNY

Czwartek 1100– 1400

Piątek 700– 1100

Kontakt świadczenia rodzinne:

tel. 033/844 71 91 do 92

RODZAJE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:
Świadczenia rodzinne są przyznawane na wniosek osoby uprawnionej w przypadku spełnienia przesłanek określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 390 ze zm.).

ŚWIADCZENIAMI RODZINNYMI SĄ:

1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
a) urodzenia dziecka
b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
c) samotnego wychowywania dziecka
d) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
f) rozpoczęcia roku szkolnego
g) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

2. świadczenia opiekuńcze:
a) zasiłek pielęgnacyjny
b) specjalny zasiłek opiekuńczy
c) świadczenie pielęgnacyjne

3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

4. świadczenie rodzicielskie

KRYTERIA DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO POBIERANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej niezależnie od jej dochodów.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie uprawnionej niezależnie od jej dochodów.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje osobie uprawnionej, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobie uprawnionej niezależnie od jej dochodów.

Formularze wniosków są dostępne do pobrania w zakładce pliki do pobrania:
Wnioski o przyznanie w/w świadczeń mogą być składane w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem PIU Emp@tia pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl