Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach zbioru pn.: „Pracownicy Ośrodka”.


Stosownie do regulacji art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.Urz. UE L 119 z dn. 4 maja 2016 r./, zwanego dalej RODO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że:


1. Administratorem Pana/Pani/rodziny danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 15b, 32-600 Oświęcim. Powyższe dane są objęte zbiorem pn.: „Pracownicy Ośrodka”.
2. Z dniem 25 maja 2018 r. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu jest Pan Andrzej Goytowski. Dane kontaktowe: tel. 33/ 847 90 07, e-mail andrzej.goytowski@mops-oswiecim.pl
3. Pana/Pani/rodziny dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umów (w tym zwłaszcza umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o realizację praktyki, umów o organizację stażu lub o zorganizowanie przygotowania zawodowego), obowiązków Ośrodka wynikających z przepisów prawa oraz w celu realizacji innych przewidzianych prawem uprawnień osób, których dane dotyczą.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi:
art. 6 ust. 1 lit a), b) i c), art. 9 ust. 2 lit a), h) i ust. 3 RODO, art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) w zw. z art. 43 ustawy z dnia 11 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z dnia 28 maja 1996 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 894), rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 704 ze zm.), art. 66 ust. 1 pkt 1 lit a), lit. e), art. 85 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.), art. 6 ust. 1 pkt 1 i pkt 4, art. 36 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.), art. 3 ust. 1, ust. 2b pkt 1 i pkt 2, art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), art. 6 ust. 1, ust.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w związku ze złożeniem wniosku, podania lub skargi.


Stosownie do regulacji art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) / Dz.Urz. UE L 119 z dn. 4 maja 2016 r./, zwanego dalej RODO, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że:

  1. Administratorem Pana/Pani/rodziny danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 15b, 32-600 Oświęcim.
  2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu jest Pan Andrzej Goytowski. Dane kontaktowe: tel. 33/ 847 90 07, e-mail andrzej.goytowski@mops-oswiecim.pl.
  3. Pana/Pani/rodziny dane osobowe są przetwarzane w celu przyjęcia wniosku, podania lub skargi na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).
  4. Pana/Pani/rodziny dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, które legitymują się podstawą prawną do pozyskiwania danych lub za zgodą strony.
  5. Pana/Pani/rodziny dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, w tym zgodnie z wewnętrznymi przepisami kancelaryjnymi i archiwizacyjnymi oraz uzasadnionymi potrzebami administratora. Dla ww. danych określono kategorię B25.
  6. Ma Pan/Pani/rodzina prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani/rodziny, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Ma Pan/Pani/rodzina prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwarzania Pana/Pani/rodziny danych z naruszeniem przepisów RODO.
  8. Konieczność podania danych osobowych wynika z regulacji ustawowych dotyczących składania podań, wniosków i skarg. Ewentualne niepodanie danych może spowodować pozostawienie podania, wniosku lub skargi bez rozpoznania.
  9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.