Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu


został utworzony Uchwałą Nr XVIII/81/91 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 18 kwietnia 1991r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Oświęcim działającą w formie jednostki budżetowej.

Ogólną organizację i przedmiot działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu określa Statut nadany mu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwałą Nr XXII/444/12 z dnia 27 czerwca 2012r.

Ośrodek realizuje przypisane mu zadania, gospodaruje wydzielonym mu majątkiem stanowiącym część mienia komunalnego. Siedziba Ośrodka znajduje się przy ul. Jana III Sobieskiego 15b w Oświęcimiu. Ponadto Ośrodek prowadzi swoją działalność również w budynkach przy


ul. Partyzantów 1

ul. Dąbrowskiego 139

ul. Leszczyńskiej 2

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2023.0.901). Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być również udzielana z urzędu. Wniosek w sprawie przyznania świadczeń z pomocy społecznej należy złożyć na dzienniku podawczym w sekretariacie Ośrodka lub zgłosić ustnie do protokołu w Dziale Pomocy Środowiskowej pracownikowi socjalnemu prowadzącemu sprawy mieszkańców z danej ulicy. Dział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Oświęcimiu mieści się w budynku przy ul. Jana III Sobieskiego 15 b. Dział Pomocy Środowiskowej pracuje w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7:00 do 15:00, wtorek w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz piątek w godzinach od 7:00 do 13:00 z tym, że strony są przyjmowane w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach od 9:00 do 11:00, oraz wtorki w godzinach od 9:00 do 11:00 i dodatkowo od 15:00 do 17:00. Po godzinie 11:00 pracownicy socjalni wykonują obowiązki służbowe w terenie. Decyzje administracyjne w sprawach przyznania świadczeń pomocy społecznej są wydawane w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 9:00 do 11:00 w pok. nr 9.

Istnieje możliwość wcześniejszego ustalenia terminu wizyty w siedzibie Ośrodka przy ul. Jana III Sobieskiego 15B za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej

 mops.biuro@mops-oswiecim.pl)

lub telefonicznie: