Miejski Ośrodek Pomocy SPołecznej

RODZINA WSPIERAJĄCA

Mając na względzie art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że poszukuje rodzin chętnych do świadczenia pomocy (przy współpracy asystenta rodziny) rodzinom przeżywającym trudności.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych w rodzinach objętych wsparciem.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

opiece i wychowaniu dziecka;

prowadzeniu gospodarstwa domowego;

kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika OPS wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca realizuje zadania nieodpłatnie w oparciu o umowę cywilnoprawną określającą zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do nawiązania kontaktu z pracownikiem MOPS w Oświęcimiu, tj.:

Panią Anetą Scherer – Kubańską nr tel. 33/ 844 73 96