„PRZEMOC DOMOWA ŁAMIE TWOJE PODSTAWOWE PRAWA”


Przemoc domowa jest to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie lub zaprzestanie działania skierowane przeciw członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powodując cierpienia i szkody. Termin ten określa wszystkie formy złego traktowania tych członków rodziny, którzy nie są w stanie skutecznie się bronić. To jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiej osoby, lub też zaniechanie działań niezbędnych do ochrony zdrowia i życia najbliższych. Przemoc nie jest dziełem przypadku, to intencjonalne zachowanie, które ma na celu uzyskanie czegoś od innej osoby wbrew jej woli lub skrzywdzenie. Należy pamiętać, że jeśli raz doszło do przemocy tj. gdy ktoś przekroczył granicę w kontaktach z bliską osobą, to istnieje duże prawdopodobieństwo, iż powtórzy to po raz kolejny. Przemoc przybiera charakterystyczny schemat. Zjawisko to zostało nazwane „cyklem przemocy”.

– Faza narastającego napięcia
– Faza ostrej przemocy
– Faza „Miodowego miesiąca”


Każda przemoc wymaga zdecydowanego przeciwstawienia się jej – jeśli tego nie zrobisz przemoc będzie się ciągle rozwijała i wzmacniała. Nie musisz tego znosić i samodzielnie radzić sobie z tym problemem. Przerwij milczenie, zwróć się o pomoc do instytucji wspierających osoby doświadczające przemocy domowej. Droga do życia bez przemocy nie jest drogą łatwą – będzie wymagać od CIEBIE konsekwencji, cierpliwości i zaangażowania. Nie zniechęcaj się i nie rezygnuj – Twoje życie jest w Twoich rękach i od Ciebie zależy jakie będzie. Nie zatrzymana w porę przemoc z czasem narasta i eskaluje, z każdym kolejnym cyklem poziom agresji sprawcy narasta.
Rodzina funkcjonuje prawidłowo, gdy wszyscy jej członkowie respektują wzajemnie swoje podstawowe prawa, okazują sobie miłość i szacunek oraz stwarzają możliwość do rozwoju. Sprawca przemocy to często osoba z najbliższej rodziny np. mąż, żona, dorosłe dziecko lub wnuk, a ofiara nie chce uwierzyć, że intencją sprawcy było skrzywdzenie jej. Pojawiają się usprawiedliwienia, które powstrzymują od skorzystania z pomocy innych.

PAMIĘTAJ ! PRAWO JEST PO TWOJEJ STRONIE! PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA. PIERWSZYM KROKIEM DO JEJ PRZERWANIA JEST PRZEŁAMANIE IZOLACJI I MILCZENIA!

Dlatego też jeśli Twój partner lub inny członek rodziny nie przestrzega przysługujących Ci praw, jeśli w Twojej rodzinie dochodzi do przemocy, nie pozostawaj bierna – zwróć się o pomoc do specjalistów.


Przeciwdziałanie przemocy domowej:
Pracownicy oddelegowani do pracy w zakresie zapobiegania kryzysom i przeciwdziałania przemocy domowej:

Aleksandra Pacek – pracownik socjalny (pokój nr 18),

Kontakt: 33/844 73 97

Klaudia Jankowska – specjalista pracy socjalnej (pokój nr 17),

Kontakt: 33/844 73 96

Telefon Zaufania: 795-935-070

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową

Punkt znajduje się w siedzibie MOPS w Oświęcimiu przy ul. Sobieskiego 15b i czynny jest dwa razy w miesiącu, we wtorki od godz. 1700 do godz. 1830 (dyżur prawnika oraz pracownika ds. przeciwdziałania przemocy domowej / pracownika socjalnego).
W ramach punktu świadczone są także konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.

Pomoc u prawnika oraz konsultacje terapeutyczne wymagają wcześniejszej rejestracji osobistej bądź pod numerem telefonu: