Wsparcie rodziny i piecza zastępcza


ASYSTENT RODZINY –

WSPÓŁCZESNA FORMA POMOCY RODZINIE

Asystent rodziny:

Katarzyna Biesik tel. 796 847 243 (pokój nr 16)

Klaudia Krawczyk tel. 536 280 917 (pokój nr 16)

Magdalena Piotrowska tel. 536 280 918 (pokój nr 16)

Specjalista pracy z rodziną :
Katarzyna Świstek tel.: 33 / 844 73 97 (pokój nr 18)

Kim jest asystent rodziny?
To przede wszystkim pomocnik, doradca, którego zadaniem jest towarzyszenie rodzinie w przezwyciężaniu trudności życiowych. Otacza rodzinę wsparciem i wzbudza w niej wiarę w swoje możliwości oraz motywuje do podejmowania działań, ktore do tej pory uznawane były za niemożliwe. Asystent pracuje z całą rodziną i za jej zgodą w miejscu zamieszkania. Oferuje indywidualną pomoc służącą rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny, zarówno rodziców jak i dzieci.

Co oferuje asystent rodziny?

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.

Art. 15. 1. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
13a) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U.z 2020 r. roku poz. 1329 ze zmianami);
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi;
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 535 i poz. 289), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

  • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
  • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
  • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
  • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,
  • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
  • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
  • informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
  • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
  • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

Za Życiem

Etapy realizacji asystentury w zakresie wskazanym w ustawie „Za życiem” Etapy metodycznego działania asystenta rodziny są podobne do tych, które realizuje do tej pory z rodzinami posiadającymi trudności opiekuńczo – wychowawcze: od rozpoznania sytuacji i nawiązania relacji poprzez opracowanie zakresu i planu działania, zawierający wymagany w art. 8 ust 3 ustawy „Za życiem” „katalogu możliwego do uzyskania wsparcia”, dalej po jego realizację, ocenę okresową do końcowej, aż do zakończenia działania.
1. Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób, o których mowa w art. 8 ust. 2 złożony w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2. Dyrektor MOPS Oświęcim dekretuje wniosek do Koordynatora Sekcji Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej celem jego realizacji.
3. Koordynator Sekcji SPSiPS lub wyznaczony pracownik Sekcji SPSiPS wraz z asystentem rodziny dokonują pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania rodziny w celu opracowania zasad współpracy.
4. Asystent rodziny wspólnie z rodziną opracowuje i ustala możliwy katalog wsparcia, którego staje się koordynatorem.


5. Asystent rodziny prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie podejmowanych działań.
6. Asystent rodziny realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz podmiotami realizującymi niniejszą ustawę.
7. Asystent rodziny omawia postępy w pracy z rodziną oraz ewentualne trudności w realizacji podjętych zadań podczas spotkania Zespołu ds. wspierania rodziny powoływanego w zależności od potrzeb. Spotkania Zespołu są protokołowane. W Zespole ds. wspierania rodziny mogą uczestniczyć: Koordynator Sekcji Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej, specjalista pracy z rodziną, asystent rodziny, pracownik socjalny, przedstawiciele służb pomocowych i okołopomocowych, służby zdrowia, instytucji, oświaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kurator, a także rodziny objęte wsparciem asystenta.
8. Decyzję o zakończeniu współpracy z asystentem rodziny podejmuje adresat niniejszej ustawy. Zakończenie współpracy wymaga udokumentowania w formie pisemnej. Przedmiotowa dokumentacja przedkładana jest Dyrektorowi MOPS Oświęcim.

Asystentura rodziny w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 roku, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, poszerzył się obszar działań asystenta rodziny poprzez przypisanie mu funkcji koordynatora kompleksowego wsparcia (poradnictwa) dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym z uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Dodatkowo, do działań asystenta rodziny należy współpraca z innymi służbami z różnych systemów, w tym podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, pracującymi na rzecz kobiety w ciąży i jej rodziny.
Z dniem 1 stycznia 2017 roku poszerzył się zakres odbiorców usług asystenta rodziny o kobiety i rodziny, w których zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia trudności w związku ze specjalnymi potrzebami w zakresie opieki, pielęgnacji i wychowania. Celem oddziaływań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy i programu „Za życiem” jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez koordynację poradnictwa w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz kwestii prawnych, pomocy psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej. Do dominujących działań asystenta rodziny należy wsparcie instrumentalne, informacyjne i emocjonalne, a w przypadku problemów opiekuńczo – wychowawczych – pedagogizacja.