Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym czyli stypendia i zasiłki szkolne są udzielane uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji ucznia.

Komu przysługująświadczenia?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy wraz rodziną mieszkają na terenie Miasta Oświęcim

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

  • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły,

Zasiłek szkolny

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Przez zdarzenie losowe rozumieć należy w szczególności:

1) pożar lub zalanie mieszkania,

2) nagłą chorobę w rodzinie ucznia,

3) śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,

4) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

5) kradzież z włamaniem w mieszkaniu ucznia,

6) inne zdarzenia losowe, które powodują pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

We wniosku należy wskazać zdarzenie losowe oraz opisać jak to zdarzenie wpłynęło na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.

Stypendium szkolne:

Przysługuje uczniowi jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Kwota ta dalej zwana jest również kryterium dochodowym ( tj. dochód nie może przekraczać kwoty 600 zł na osobę w rodzinie) . Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, o której mowa
w ust. 1, uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej,
z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

Gdzie można złożyć wniosek?

W siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przy ul. J. III Sobieskiego 15 B od poniedziałku do piątku w Dziale Świadczeń Pomocy Społecznej POK. 4 i 5.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego wraz z dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

Decyzje administracyjne w sprawach przyznania świadczeń z pomocy społecznej są wydawane są w Dziale Świadczeń Pomocy Społecznej w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 9:00 do 11:00. Również w tych godzinach wydawane są decyzje administracyjne, zaświadczenia oraz wnioski.