POSZUKUJEMY …

Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnością

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu poszukuje kandydatów do pracy w charakterze asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024”

  1. Warunki zatrudnienia:

umowa cywilno – prawna (rozliczenie miesięczne)

koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia asystenta za zrealizowaną usługę asystencji osobistej 50 zł brutto,

  • Koszt ubezpieczenia OC asystentów i koszty przejazdów asystenta, które dotyczą realizacji Programu pokrywane są przez realizatora Programu.

Wymagania:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
  • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w  udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.
  •  Ponadto osoby wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie).
  • Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
  • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
  • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
  • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Szczegółowych informacji w   sprawie Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu:     

Agnieszka Jurkiewicz-Kozak tel. 33/847-90-27

Sylwia Stańczyk tel. 33/847-90-20

Maria Wolas tel. 33/847-90-21