Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że od stycznia 2024 r. realizuje Dodatek osłonowy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 759 ze zm.).

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego dostępne są pod linkiem i można je składać do dnia 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski przyjmowane są:

1/ przez pracowników Działu Świadczeń Pomocy Społecznej w siedzibie Ośrodka w dniach:

– poniedziałek od 900 do 1100,

– wtorek od 900 do 1100 oraz od 1500 do 1700,

– czwartek od 900 do 1100,

– piątek od 900 do 1100.

2/ w sekretariacie Ośrodka w godzinach pracy MOPS w Oświęcimiu,

3/ w postaci papierowej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Jana III Sobieskiego 15B, 32 – 600 Oświęcim,

4/ w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (na adres: /MopSOsw15B/skrytka).