Zmiany dotyczące terminów zachowania ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.

Z dniem 06.08.2023r. zostaje uchylony art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn  związanych  z przeciwdziałaniem  COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 2095 ze zm.), na podstawie którego zachowywały ważność orzeczenia  o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

O uchyleniu w/w regulacji stanowi  art. 10 ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023r. poz. 852).

Jednocześnie z dniem 06.08.2023r. wejdą w życie nowe regulacje prawne dotyczące zachowania ważności w/w orzeczeń, zawarte w  art. 23 w/w ustawy.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn  związanych z przeciwdziałaniem  COVID-19  którego okres ważności:
1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023r.,
2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. – zachowuje ważność do dnia     31 marca 2024 r.,
3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego     przepisu (tj. do dnia 05.08.2023r.) – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r.


– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Uwzględniając powyższe zmiany, rekomenduje się, aby osoby pobierające aktualnie świadczenia przyznane na podstawie orzeczeń o wydłużonym terminie ważności, podjęły  odpowiednie starania w zakresie pozyskania nowych orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.