Miejski Ośrodek Pomocy SPołecznej

Wygaszenie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (SP 40 zł)

Wygaszenie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (SP 40 zł)


Z dniem 1 lipca 2024r. zostaje uchylony art. 13ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 ze zm.), który przewidywał możliwość przyznania i wypłaty świadczenia pieniężnego (SP 40 zł) za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Podstawę prawną w tym zakresie stanowi ustawa z dnia 15 maja 2024r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2024r. poz. 854).

Zgodnie z przepisami przejściowymi zamieszczonymi w art. 13 w/w ustawy,świadczenie pieniężneza zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia,może zostać przyznane za okres do dnia 30 czerwca 2024r.

Wniosek o w/w świadczenie pieniężne, składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 31 lipca 2024r.

Do wniosku o w/w świadczenie pieniężne, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wnioski o w/w świadczenie przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych, mieszczącym się w Oświęcimiu przy ul. Partyzantów 1.