Usługi Sąsiedzkie – Informacja

W związku z przyjęciem Uchwały Nr II/10/2024 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania (link do uchwały).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że przystępuje do realizacji nowego zadania pomocy społecznej jakim są „usługi sąsiedzkie”. Adresatami usług sąsiedzkich są osoby w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W szczególności usługi obejmują:

– przygotowanie i pomoc w przygotowaniu posiłku,

 • pomoc w utrzymaniu czystosci pomieszczeń zajmowanych przez osobę korzystającą z usług,
 • sprawienie niezbędnych zakupów,
 • pomoc w ubieraniu i poruszaniu się,
 • prasowanie i pranie,
 • zapewnienie (w miarę możliwości) kontaktów z otoczeniem, w tym realizacja spacerów w środowisku lokalnym.

Usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej wydanej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Kto może świadczyć usługi sąsiedzkie?

Osobą wykonującą usługi sąsiedzkie może być osoba, która:

 1. jest pełnoletnia;
 2. nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 3. nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 4. złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
 5. zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 6. ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (w przypadku jego braku zorganizowanie szkolenia leży po stronie organizatora usług sąsiedzkich);
 7. została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
 8. została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Usługi sąsiedzkie są świadczeniem odpłatnym, zgodnie z tabelą odpłatności zawartą w w/w Uchwale Rady Miasta. Nieodpłatne usługi sąsiedzkie przysługują osobom, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej, tj. kwoty 1164 zł (osoba samotnie gospodarująca) lub 900 zł na osobę w rodzinie (osoba w rodzinie).

Osoby zainteresowane usługami sąsiedzkimi zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 0338479020 lub 0338479021.