Świadczenia Rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:


· zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
· świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz
świadczenie pielęgnacyjne,
· zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a,
· świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b,
· jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
· świadczenie rodzicielskie,
· zasiłek dla opiekuna  regulowany odrębną ustawą.

Lorem ….