Schronisko


Pomoc w postaci schronienia
Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.
Udzielanie schronienia należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w Schronisku dla osób bezdomnych w Oświęcimiu dla osób posiadających ostatni stały meldunek na terenie miasta Oświęcim albo schronisku dla osób bezdomnych poza terenem Miasta Oświęcim.
Tutejszy Ośrodek tymczasowego schronienia udziela również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym w miejsca siedzące. Zasady odpłatności za schronienie reguluje Uchwała Nr XIV/252/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (link do uchwały).

Osobom bezdomnym udziela się schronienia na podstawie decyzji administracyjnej podmiotu kierującego – Dyrektora Ośrodka, na wniosek osoby bezdomnej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Decyzję wydaje się na czas określony, jednak po jej upływie można starać się o przedłużenie trwania pobytu w placówce. Każdy mężczyzna przebywający w ośrodku realizuje kontrakt socjalny.
W placówce znajduje się 40 miejsc noclegowych rozmieszczonych w pokojach 2, 3, 4 i 8 osobowych.
Ośrodek jest czynny całodobowo, przez 7 dni w tygodniu.
Głównym celem Schroniska jest reintegracja społeczna i zawodowa osób bezdomnych, polegająca na wspieraniu tych osób w wychodzeniu z bezdomności i uzyskaniu samodzielności życiowej. Celami szczegółowymi realizowanymi w Schronisku są:
– objęcie osób bezdomnych schronieniem i kompleksowym wsparciem,
– poprawa jakości życia osób bezdomnych i praca nad wzrostem motywacji do zmiany sposobu życia tych osób,
– poprawa sytuacji osób bezdomnych przebywających w mieście Oświęcim,
– zwiększenie uczestnictwa i aktywności osób bezdomnych w działaniach, ukierunkowanych na poprawę ich sytuacji życiowej,
– przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.
Do zadań realizowanych w Schronisku należą:
– zapewnienie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym go pozbawionym,
– zabezpieczenie finansowe w oparciu o rozeznaną indywidualną sytuację osoby bezdomnej,
– zaspokojenie podstawowych potrzeb higienicznych,
– zapewnienie niezbędnej odzieży i wyposażenia umożliwiającego samodzielność w Schronisku,
– umożliwienie przygotowywania posiłków osobom bezdomnym, w tym jednego ciepłego,
– organizacja wsparcia specjalistycznego,
– organizacja działań środowiskowych, mających na celu integrację społeczną,
– aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezdomnych,
– prowadzenie działań interwencyjnych wobec osób bezdomnych,
– współpraca z instytucjami, organizacjami, związkami wyznaniowymi, przedsiębiorcami itp. w zakresie poprawy sytuacji osób bezdomnych,
– inne wsparcie wynikające z rozeznanych potrzeb osób bezdomnych i możliwości finansowych Ośrodka, mające na celu przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, wspierającego reintegrację społeczną i zawodową osób bezdomnych.
W pomieszczeniach Schroniska dla osób bezdomnych funkcjonuje:
– Łaźnia miejska – przeznaczona dla osób bezdomnych przebywających poza placówką oraz mieszkańców miasta Oświęcim, którzy w swoich zasobach mieszkaniowych nie dysponują odpowiednio wyposażonymi pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi lub nie posiadają takich pomieszczeń – w grupie tej znajdują się usamodzielnione osoby bezdomne.
– Ogrzewalnia miejska – jest czynna w godzinach od 17:00 do 8:00, a w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych udostępniana jest osobom bezdomnym całodobowo. Ogrzewalnia dostępna jest dla bezdomnych mężczyzn z terenu miasta Oświęcim, a w przypadkach losowych lub w okresie niskich temperatur, aby przeciwdziałać zamarzaniu osób bezdomnych, również spoza jego terenu. Z uwagi na niskie temperatury, mogące zagrażać zdrowiu i życiu osobom pozostającym pod wpływem alkoholu, incydentalnie do Ogrzewalni miejskiej przyjmowane są osoby nie posiadające statusu osoby bezdomnej, a także kobiety. Pobyt w Ogrzewalni nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Dodatkowe formy pomocy:
W Schronisku dla osób bezdomnych corocznie realizowane są projekty socjalne, zapewniające realizację działań:
– Edukacyjnych – mających na celu zdobycie umiejętności manualnych, prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwinięcie kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wzięcie udziału w zajęciach kulinarnych, rękodzielniczych, treningu budżetowym, czy też zajęciach, których celem będzie poprawa estetyki otoczenia wokół budynku Schroniska.
– Środowiskowych – w ramach których ważnym elementem jest rozwijanie umiejętności współpracy, budowania odpowiedzialności za miejsce pobytu, a także promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
Celem prowadzonych działań jest wieloaspektowa praca z osobą bezdomną w zakresie wspierania jej w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego, nabywania niezbędnych kompetencji społecznych, kształtowania umiejętności w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku lokalnym, by docelowo mogła wyjść z systemu pomocy społecznej.

Od 2021 roku projekty socjalne realizowane są w ramach Lokalnego Programu Pomocy Społecznej „Oświęcimski Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2025”, dzięki czemu osoby pozostające w kryzysie bezdomności mają zapewnione kompleksowe wsparcie, w tym zakresie profilaktyki uzależnień.

Dane teleadresowe:
Schronisko dla osób bezdomnych
ul. Dąbrowskiego 139
32 – 600 Oświęcimia
tel. 33 842 03 65 lub 690 920 478
e-mail: schronisko@mops-oswiecim.pl

W Schronisku pracują:
– pracownik socjalny,
– opiekunowie.
Kadrę Schroniska dla osób bezdomnych uzupełniają trenerzy i specjaliści, realizujący wsparcie merytoryczne.

Koordynator Sekcji Pomocy Instytucjonalnej, w ramach której funkcjonuje Schronisko dla osób bezdomnych:

Ewa Ocylok – Starszy specjalista pracy socjalnej
ul. Sobieskiego 15b, tel. (033) 847 90 18 lub 847 90 19.