Projekt „Małopolskie Centra Usług Społecznych”

W grudniu 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przygotował i złożył ofertę współpracy w ramach naboru ogłoszonego przez Zarząd Województwa Małopolskiego na partnerów z sektora finansów publicznych do realizacji projektu

logo Małopolski

pn. „Małopolskie centra usług społecznych”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Cel polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych.

W ramach naboru zostało wyłonionych 11 partnerów spośród gmin, mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego, które zadeklarowały gotowość utworzenia centrum usług społecznych. Wśród wyłonionych partnerów jest Oświęcim.

Celem projektu jest stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o Centra Usług Społecznych (CUS), wskazanych jako rozwiązanie fakultatywne w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych oraz rozpropagowanie modelu działania służb społecznych, którego podstawą są kooperacje i wspólne angażowanie zasobów (według modelu „Kooperacje 3D”). Powyższy projekt wpisuje się w rozpoczęty w Polsce proces deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Link do uchwały nr 129/24 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23.01.2024 r.