Dom socjalny


Administratorem Domu Socjalnego jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. W imieniu Administratora Domem kieruje Koordynator wyznaczony przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. W Domu Socjalnym przebywają osoby dorosłe, w tym usamodzielniane osoby bezdomne, kontynuujące proces wychodzenia z bezdomności.
Celem pracy realizowanej w Domu Socjalnym jest reintegracja społeczna i zawodowa mieszkańców oraz integracja ze społecznością lokalną.
W Domu Socjalnym funkcjonuje biuro, w którym pracują:
– starszy pracownik socjalny,
– opiekunowie.
Kadrę Domu Socjalnego uzupełniają opiekunowie pracujący w godzinach wieczornych oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, a także trenerzy i specjaliści, realizujący wsparcie merytoryczne, przewidziane w prowadzonych programach i projektach socjalnych.
W Domu Socjalnym funkcjonują następujące pomieszczenia mieszkalne:
– 2 lokale socjalne,
– 8 pomieszczeń tymczasowych,
– 3 mieszkania chronione treningowe wieloosobowe.

Lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe
To jednopokojowe pomieszczenia mieszkalne z wspólną łazienką. Prawo zasiedlenia powyższych pomieszczeń mają osoby posiadające aktualną umowę najmu, zawartą z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Umowa najmu jest podpisywana na podstawie skierowania wydanego przez Dział Lokalowy Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu. Wniosek o przydział lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego składa się w w/w Dziale.

Mieszkanie chronione treningowe
W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych
w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.
Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym treningowym wydawana jest przez tutejszy Ośrodek po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym, a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym treningowym.
Powyższe uzgodnienia mają formę pisemną i dotyczą:
1) celu pobytu;
2) okresu pobytu;
3) rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia;
4) odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia;
5) sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym;
6) zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym treningowym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin.
Zasady odpłatności określa Uchwała Nr XIV/253/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu (link do uchwały).

Formy pomocy:
Od 2021 roku mieszkańcy Domu Socjalnego objęci są Lokalnym Programem Pomocy Społecznej „Oświęcimski Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2025”, w ramach którego prowadzone są działania aktywizujące w obszarze edukacyjnym, profilaktycznym, integracyjnym, samopomocowym i wolontarystycznym. Najistotniejszymi działaniami, scalającymi pozostałe elementy Programu, jest praca socjalna oraz towarzyszące jej poradnictwo specjalistyczne. Niniejszy Program ma jednakże znacznie szerszy zasięg, część działań skierowanych jest do mieszkańców miasta Oświęcim, ze szczególnym uwzględnieniem osób objętych pomocą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w tym osób bezdomnych przebywających w Schronisku dla osób bezdomnych w Oświęcimiu.
W ramach powyższego Programu corocznie w Domu Socjalnym realizowane są projekty socjalne, których głównym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Oświęcimia, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji społecznej i oddziaływań profilaktycznych. W ramach projektów prowadzone są działania:
– Edukacyjne – mające na celu zdobycie umiejętności manualnych, rozwinięcie kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców poprzez wzięcie udziału w zajęciach kulinarnych czy rękodzielniczych, w ramach treningu budżetowego, czy też zajęcia ogrodnicze, których celem jest poprawa estetyki otoczenia budynku Domu Socjalnego itp.
– Środowiskowe – w ramach których ważnym elementem jest rozwijanie umiejętności współpracy, budowanie odpowiedzialności za miejsce pobytu, a także promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
– Profilaktyczne – których celem jest wspieranie osób borykających się z uzależnieniem
w zakresie prowadzenia trzeźwego trybu życia poprzez indywidualne konsultacje, wykłady profilaktyczne, warsztaty. Powyższymi działaniami objęte są również osoby bezdomne przebywające w Schronisku dla osób bezdomnych, a także mieszkańcy miasta Oświęcim.

Dane kontaktowe:
Dom Socjalny w Oświęcimiu
tel. 533 220 617
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Koordynator Sekcji Pomocy Instytucjonalnej, w ramach której funkcjonuje Dom Socjalny:

Ewa Ocylok – Starszy specjalista pracy socjalnej
ul. Sobieskiego 15b,

e-mail: mops.domsocjalny@mops-oswiecim.pl

tel. (033) 847 90 18

lub 847 90 19