Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że rozpoczyna realizację świadczenia pod nazwą Bon Energetyczny, o którym mowa w  Ustawie z dnia 23 maja 2023r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego ( Dz.U. z 2024 r. Poz. 859).

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024r. do dnia 30 września 2024r. Wnioski złożone po dniu 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego określi Minister właściwy do spraw energii i udostępni w BIP obsługującego urząd. Na chwilę obecną wzór przedmiotowego wniosku nie został udostępniony.

Bon energetyczny przysługuje:

1) gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych za 2023 r., nie przekracza kwoty 2500 zł,

2) gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę;

Zgodnie z art. 2 ust. 7 w/w ustawy Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

400 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

500 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny zgodnie art.2 ust.8 w/w ustawy przyznaje się w wysokości:

600 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

800 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

1000 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

1200 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego mogą być składane w okresie od 1 sierpnia 2024r. do 30 września 2024r. :

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Jana III Sobieskiego 15B,
    32-600 Oświęcim,
  • w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP (na adres: /MopSOsw15B/skrytka) lub za pośrednictwem aplikacji mObywatel.
  • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Jana III Sobieskiego 15B, 32 – 600 Oświęcim, w Dziale Pomocy Środowiskowej przez pracowników socjalnych obsługujących daną ulicę zgodnie z wykazem ulic znajdującym się w zakładce „Rodzaje wsparcia” / „Pomoc społeczna”.

Godziny przyjmowania wniosków:

  • poniedziałek 9.00 – 11.00
  • wtorek 9.00 – 11.00 oraz 15.00 – 17.00
  • czwartek 9.00 -11.00
  • piątek 9.00 – 11.00