Etapy realizacji asystentury w zakresie wskazanym w ustawie „Za życiem”

Etapy metodycznego działania asystenta rodziny są podobne do tych, które realizuje do tej pory z rodzinami posiadającymi trudności opiekuńczo – wychowawcze: od rozpoznania sytuacji i nawiązania relacji poprzez opracowanie zakresu i planu działania, zawierający wymagany w art. 8 ust 3 ustawy „Za życiem” „katalogu możliwego do uzyskania wsparcia”, dalej po jego realizację, ocenę okresową do końcowej, aż do zakończenia działania.
1. Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób, o których mowa w art. 8 ust. 2 złożony w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
2. Dyrektor MOPS Oświęcim dekretuje wniosek do Koordynatora Sekcji Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej celem jego realizacji.
3. Koordynator Sekcji SPSiPS lub wyznaczony pracownik Sekcji SPSiPS wraz z asystentem rodziny dokonują pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania rodziny w celu opracowania zasad współpracy.
4. Asystent rodziny wspólnie z rodziną opracowuje i ustala możliwy katalog wsparcia, którego staje się koordynatorem.
5. Asystent rodziny prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie podejmowanych działań.
6. Asystent rodziny realizuje zadania w oparciu o ustawę z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz podmiotami realizującymi niniejszą ustawę.
7. Asystent rodziny omawia postępy w pracy z rodziną oraz ewentualne trudności w realizacji podjętych zadań podczas spotkania Zespołu ds. wspierania rodziny powoływanego w zależności od potrzeb. Spotkania Zespołu są protokołowane. W Zespole ds. wspierania rodziny mogą uczestniczyć: Koordynator Sekcji Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej, specjalista pracy z rodziną, asystent rodziny, pracownik socjalny, przedstawiciele służb pomocowych i okołopomocowych, służby zdrowia, instytucji, oświaty, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kurator, a także rodziny objęte wsparciem asystenta.
8. Decyzję o zakończeniu współpracy z asystentem rodziny podejmuje adresat niniejszej ustawy. Zakończenie współpracy wymaga udokumentowania w formie pisemnej. Przedmiotowa dokumentacja przedkładana jest Dyrektorowi MOPS Oświęcim.


Asystentura rodziny w zakresie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 roku, z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 04 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, poszerzył się obszar działań asystenta rodziny poprzez przypisanie mu funkcji koordynatora kompleksowego wsparcia (poradnictwa) dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym z uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. Dodatkowo, do działań asystenta rodziny należy współpraca z innymi służbami z różnych systemów, w tym podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych, pracującymi na rzecz kobiety w ciąży i jej rodziny.
Z dniem 1 stycznia 2017 roku poszerzył się zakres odbiorców usług asystenta rodziny o kobiety i rodziny, w których zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia trudności w związku ze specjalnymi potrzebami w zakresie opieki, pielęgnacji i wychowania.
Celem oddziaływań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy i programu „Za życiem” jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez koordynację poradnictwa w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz kwestii prawnych, pomocy psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej. Do dominujących działań asystenta rodziny należy wsparcie instrumentalne, informacyjne i emocjonalne, a w przypadku problemów opiekuńczo – wychowawczych – pedagogizacja.

INFORMATOR