Zarządzeniem Nr 5.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu została wyodrębniona Sekcja Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej, zastępując dotychczasowy Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej.


Osoba odpowiedzialna za pracę Sekcji:
Marzena Nawracaj - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator
Kontakt: 33/844-73-96
MOPS ul. Sobieskiego 15b pok. nr 17


Sekcja Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej obejmuje działania:
Wspieranie rodziny


W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz 821 ze zm.), która na samorząd gminny nałożyła nowe zadania polegające
w szczególności na:
1. Analizie sytuacji rodziny i  środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie
2. Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny
3. Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny
4. Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny
5. Pomoc w integracji rodziny
6. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny
7. Dążeniu do reintegracji rodziny
Wspieranie rodziny prowadzone jest w formie:
1. Pracy z rodziną tj:
konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
terapii i mediacji
usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych
pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego
organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanej dalej "grupami wsparcia" lub "grupami samopomocowymi"
wsparcie i pomoc Asystenta Rodziny
2. Pomocy w opiece i wychowaniu dziecka polegającej na:
objęciu dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego
wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych pomocą rodziny wspierającej
Na terenie miasta Oświęcim realizatorem zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej jest:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
ul. Sobieskiego 15b, tel. 33/847-90-00

Asystent rodziny:

Sylwia Smółka tel. 796 847 243

Klaudia Krawczyk tel. 536 280 917

Iwona Wolf – Nowak tel. 536 280 918

Monika Bartula - pracownik socjalny tel. 33/844 73 97


Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Pracownicy oddelegowani do pracy w zakresie zapobiegania kryzysom i przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
Dorota Basta - starszy pracownik socjalny (pok. nr 17)
Kontakt: 33/ 844 73 96
Joanna Krasoń - starszy pracownik socjalny (pok. nr 18)
Kontakt: 33/844 73 97

Dodatkowe informacje

Grupa wsparcia

W związku z panującym stanem epidemii w kraju spotkania Grupy Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie zostały zawieszone do odwołania.

Zatrzymać przemoc

Prezentacja

Jeśli potrzebujesz pomocy...

Harmonogram Grupy Wsparcia na 2020 rok

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową

Punkt znajduje się w siedzibie MOPS w Oświęcimiu przy ul. Sobieskiego 15b i czynny jest we wtorki od godz 1700 do godz. 1900 (dyżur prawnika oraz pracownika ds. przeciwdzialania przemocy w rodzinie / pracownika socjalnego).

Pomoc u prawnik wymaga wcześniejszej rejestracji.

Kontakt: 33/844-73-96

Telefon Zaufania: 795-935-070

Specjalistyczne poradnictwo

Ośrodek zapewnia specjalistyczne poradnictwo, porady i konsultacje świadczone przez: konsultanta ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz prawnika. Informujemy, że specjaliści przyjmują po wcześniejszym zapisie u pracownika Sekcji.

Kontakt: 33/844-73-96