Zarządzeniem Nr 5.2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu została wyodrębniona Sekcja Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej, zastępując dotychczasowy Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej.


Osoba odpowiedzialna za pracę Sekcji:
Aneta Scherer-Kubańska - specjalista pracy socjalnej - koordynator
Kontakt: 33/844-73-96
MOPS ul. Sobieskiego 15b pok. nr 17


Sekcja Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej obejmuje działania:
Wspieranie rodziny


W dniu 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2023, poz 1426), która na samorząd gminny nałożyła nowe zadania polegające
w szczególności na:
1. Analizie sytuacji rodziny i  środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie
2. Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny
3. Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny
4. Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny
5. Pomoc w integracji rodziny
6. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny
7. Dążeniu do reintegracji rodziny.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
ul. Sobieskiego 15b, tel. 33/847-90-00

Asystent rodziny:

Katarzyna Biesik tel. 796 847 243 (pokój nr 16)

Klaudia Krawczyk tel. 536 280 917 (pokój nr 16)

Iwona Wolf – Nowak tel. 536 280 918 (pokój nr 16)

Monika Bartula - pracownik socjalny tel. 33/844 73 97 (pokój nr 17)


Przeciwdziałanie przemocy domowej:
Pracownicy oddelegowani do pracy w zakresie zapobiegania kryzysom i przeciwdziałania przemocy domowej:

Aleksandra Łyżwińska - pracownik socjalny (pokój nr 18)

Kontakt: 33/844 73 97

Sławomir Starowicz - pracownik socjalny (pokój nr 18)

Kontakt: 33/844 73 97

 

Telefon Zaufania: 795-935-070 

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową

Punkt znajduje się w siedzibie MOPS w Oświęcimiu przy ul. Sobieskiego 15b i czynny jest dwa razy w miesiącu, we wtorki od godz 1700 do godz. 1900 (dyżur prawnika oraz pracownika ds. przeciwdziałania przemocy domowej / pracownika socjalnego).
W ramach punktu świadczone są także konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.

Pomoc u prawnika oraz konsultacje terapeutyczne wymagają wcześniejszej rejestracji osobistej bądź pod numerem telefonu:

Kontakt: 33/844-73-96