Prace społecznie użyteczne są jedną z form aktywizacji zawodowej. Prace te zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych i instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Gmina chcąc zorganizować prace społecznie użyteczne zawiera porozumienie ze Starostą, które jest podstawą do wykonywania tych prac.
Prace społecznie użyteczne mogą realizować osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, objęte pomocą przez ośrodek pomocy społecznej, na podstawie skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy. Do wykonywania takich prac mogą być także kierowane osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcim koordynuje prace społecznie użyteczne na terenie miasta Oświęcim.
W związku z realizacją przedmiotowego zadania Ośrodek:
* sporządza roczny plan potrzeb w zakresie realizacji prac społecznie użytecznych,
* motywuje osoby bezrobotne do utrzymywania aktywnej postawy na rynku pracy,
* kieruje osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych,
* współpracuje z jednostkami miejskimi, biorącymi udział w pracach społecznie użytecznych oraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu,
* podejmuje działania interwencyjne wobec osób, które nieprawidłowo wywiązują się z ich wykonywania.

Koordynator prac społecznie użytecznych: Ewa Ocylok - Starszy specjalista pracy socjalnej
ul. Sobieskiego 15b, tel. (033) 847 90 18 lub 847 90 19.