Akcja "Zima 2017/2018"

W związku z akcją „Zima 2017/2018” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przygotował się do realizacji działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i poprawę sytuacji osób bezdomnych w mieście:


Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! - projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


W okresie od 09.04.2014r. do 25.04.2014r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu Sylwia Stańczyk i Tomasz Czarnocki w ramach Specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny zrealizowali projekt socjalny pt. "Pani domu, Panią sytuacji". Grupą docelową projektu było 20 bezrobotnych kobiet, pośrednimi adresatami projektu były rodziny uczestniczek, które wzięły udział w zorganizowanym pikniku rodzinnym.


W okresie od 21.02 - 16.04.2014r. uczniowie klasy IA Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Oświęcimiu realizowali projekt socjalny pn. "Razem możemy wiele". Projekt był prowadzony we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach szkolenia zawodowego w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny przez Panią Iwonę Wdowiak - Fyda.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że otrzymał dary od niemieckiego szpitala Schön Klinik Harthausen w formie łóżek (sterowanych elektronicznie) do pielęgnacji chorych. Osoby wymagające tego typu sprzętu będą mogły ubiegać się o jego bezpłatne użyczenie od stycznia 2014r.

lipsk


W dniach 14 - 20 kwietnia 2013 roku przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i instytucji rynku pracy uczestniczyli w projekcie "Asysta rodzinna - doświadczenia w zakresie pomocy rodzinie w Niemczech". Poniżej przedstawiamy artykuł oraz prezentację dotyczące tego wydarzenia.

Artykuł dotyczący wizyty w Lipsku.