Oświęcim, dn. 25.03.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu wraz z Miastem Oświęcim przyłącza się do akcji ekologicznej Godzina dla Ziemi WWF.

Godzina dla Ziemi jest największą akcją ekologiczną na świecie i „polega na symbolicznym zgaszeniu światła, na jedną godzinę, w trosce o naszą Planetę i promowaniu idei ochrony środowiska naturalnego”. Akcji współtowarzyszą działania ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych problemów ekologicznych.W bieżącym roku Godzina dla Ziemi WWF odbędzie się pod hasłem „Nie niszczmy naszego domu” i opierać się będzie na edukacji, w ramach której wspólnie odkryjemy, że każdy z nas, zmieniając swoje nawyki, może przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na Ziemię.


Oświęcim, dn. 22.03.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że w związku z ustanowieniem, uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r., wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (M.P. z 2018 r. poz. 1007), Rada Miasta Oświęcim Uchwałą Nr IV/71/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. ustanowiła program osłonowy gminy Miasto Oświęcim w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023 „Posiłek dla dzieci i młodzieży” (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r. poz. 1153).


Oświęcim, dn. 30.01.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. został ustanowiony wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
W ramach realizacji w/w programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


Oświęcim, dn. 18.10.2018r.

W dniu 01.10.2018r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Województwem Małopolskim a Gminą Miasto Oświęcim oraz Powiatem Oświęcimskim. Niniejsze porozumienie dotyczy współpracy przy realizacji projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin wykonywanego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.


Oświęcim, dn. 08.08.2018r.

„Rajski Ogród” w Domu Socjalnym

Po raz kolejny Dom Socjalny zachwyca oczy mieszkańców Oświęcimia!
W roku bieżącym realizujemy w Domu Socjalnym projekt socjalny pn. „Moje życie w moich rękach – nie dam się wykluczyć!”, w ramach którego zaplanowaliśmy realizacje zajęć edukacyjnych, profilaktycznych i integracyjnych. Wśród nich znalazło się miejsce na zajęcia pn. „Rajski Ogród”, w ramach których zadbaliśmy o otoczenie budynku.


W lutym 2018r. gmina miasto Oświęcim przystąpiła do otwartego konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 2018 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W kwietniu 2018r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu,
a gmina miasto Oświęcim zajęła wysokie 12 miejsce ze średnią ocen merytorycznych dwóch ekspertów 74,5 pkt. (dofinansowanie otrzymało 76 projektów).
Tytuł projektu: „Dajemy poMOC
Całkowity koszt projektu: 42.500,00 zł
Środki własne: 8.500,00 zł
Dotacja:34.000,00 zł
Termin realizacji projektu: czerwiec – listopad 2018r.
Podmiot realizujący zadanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.