Oświęcim, dn. 30.01.2019r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. został ustanowiony wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
W ramach realizacji w/w programu przewidziane jest wsparcie finansowe gmin w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


Oświęcim, dn. 18.10.2018r.

W dniu 01.10.2018r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między Województwem Małopolskim a Gminą Miasto Oświęcim oraz Powiatem Oświęcimskim. Niniejsze porozumienie dotyczy współpracy przy realizacji projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin wykonywanego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.


Oświęcim, dn. 08.08.2018r.

„Rajski Ogród” w Domu Socjalnym

Po raz kolejny Dom Socjalny zachwyca oczy mieszkańców Oświęcimia!
W roku bieżącym realizujemy w Domu Socjalnym projekt socjalny pn. „Moje życie w moich rękach – nie dam się wykluczyć!”, w ramach którego zaplanowaliśmy realizacje zajęć edukacyjnych, profilaktycznych i integracyjnych. Wśród nich znalazło się miejsce na zajęcia pn. „Rajski Ogród”, w ramach których zadbaliśmy o otoczenie budynku.


W lutym 2018r. gmina miasto Oświęcim przystąpiła do otwartego konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 2018 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W kwietniu 2018r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu,
a gmina miasto Oświęcim zajęła wysokie 12 miejsce ze średnią ocen merytorycznych dwóch ekspertów 74,5 pkt. (dofinansowanie otrzymało 76 projektów).
Tytuł projektu: „Dajemy poMOC
Całkowity koszt projektu: 42.500,00 zł
Środki własne: 8.500,00 zł
Dotacja:34.000,00 zł
Termin realizacji projektu: czerwiec – listopad 2018r.
Podmiot realizujący zadanie: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.


Akcja "Zima 2017/2018"

W związku z akcją „Zima 2017/2018” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przygotował się do realizacji działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i poprawę sytuacji osób bezdomnych w mieście:


Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Rozpocznij od nowa! - projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego” realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.