flaga

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ponownie informuje, że w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 nadal prowadzi nabór osób zainteresowanych świadczeniem usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która:
- posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
- posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu);
- została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Osoby, które spełniają powyższe wymagania, zainteresowane nawiązaniem współpracy jako Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej proszone są o zgłaszanie swoich ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ul. Sobieskiego 15b.

Opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021 realizowany jest przez gminę Miasto Oświęcim (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu), która na jego realizację otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 111.749,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 00/100). Przedmiotowy Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 r. i ma na celu zapewnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, adresowanej do potrzebujących tego rodzaju usługi osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równorzędne do wyżej wymienionych.

Pozostałe informacje dot. realizacji Programu dostępne są pod linkiem: http://www.mops-oswiecim.pl/index.php/poz-menu-aktualnosci


 

PCPRPokazSile


 

flaga

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 nadal prowadzi nabór osób zainteresowanych świadczeniem usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.


Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która:
- posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
- posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu);
- została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.


Osoby, które spełniają powyższe wymagania, zainteresowane nawiązaniem współpracy jako Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej proszone są o zgłaszanie swoich ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ul. Sobieskiego 15b.


Opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021 realizowany jest przez gminę Miasto Oświęcim (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu), która na jego realizację otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 111.749,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 00/100). Przedmiotowy Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 r. i ma na celu zapewnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, adresowanej do potrzebujących tego rodzaju usługi osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równorzędne do wyżej wymienionych.
Pozostałe informacje dot. realizacji Programu dostępne są pod linkiem: http://www.mops-oswiecim.pl/index.php/poz-menu-aktualnosci


 

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, informuje iż na terenie naszej siedziby tj. przy ul. Jana III Sobieskiego 15B oraz w budynku przy ul. Partyzantów 1 w Oświęcimiu umieściliśmy ogólnodostępny Punkt Pomocy Okresowej.
Punkt Pomocy Okresowej to szafka,w której znajdują się produkty menstruacyjne. Każda osoba potrzebująca może anonimowo i bezpłatnie zaopatrzyć się w niezbędne produkty higieniczne (podpaski, tampony), a każda osoba, która chce pomóc, może coś w niej zostawić. Każda szafka będzie na bieżąco zaopatrywana w środki higieniczne (więcej informacji).


 

flaga

 

INFORMACJA

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej


Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że gmina Miasto Oświęcim otrzymała ze środków Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie do realizacji opracowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021, w kwocie 111.749,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 00/100).

LogoAsystent

 

Przedmiotowy Program będzie realizowany przez gminę Miasto Oświęcim do 31 grudnia 2021 r. i ma na celu zapewnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, adresowanej do potrzebujących tego rodzaju usługi osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równorzędne do wyżej wymienionych.

W związku z powyższym od czerwca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu prowadził nabór osób świadczących usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, którym może zostać osoba:
- posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
- posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu);
- wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Osoby, które spełniają powyższe wymagania, zainteresowane nawiązaniem współpracy jako Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej proszone są o zgłaszanie swoich ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ul. Sobieskiego 15b.

Ponadto, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przyjmowane są zgłoszenia uprawnionych osób niepełnosprawnych, które zainteresowane są korzystaniem z usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Zgłoszenia będą przyjmowane na podstawie wypełnionej Karty zgłoszenia do Programu dostępnej na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w zakładce „Pliki do pobrania” oraz pod wskazanym linkiem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zapewnia pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie, które wymagają pomocy w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również m.in. zwiększenie wsparcia świadczonego przez Asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE), ograniczenie skutków niepełnosprawności, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, a także umożliwienie im uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:
wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe, itp.);
zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
załatwieniu spraw urzędowych;
nawiązaniu kontaktu (współpracy) z różnego rodzaju organizacjami;
korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Program przewiduje, że jego uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, a limit godzin usług Asystenta przypadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. W przypadku osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice (lub osoby spokrewnione) pobierają świadczenie pielęgnacyjne limit wynosi 30 godzin miesięcznie. Ponadto, usługi Asystenta mogą być realizowane przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, a wynagrodzenie za realizację usług Asystenta nie może przekroczyć 40 zł brutto za godzinę pracy.


 

INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu organizuje szkolenia zawodowe w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (VI)", z którego mogą skorzystać osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, w tym: osoby z kategorii NEET, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Link do strony organizatora.


 

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie organizuje w dniu 12.06.2021r. spotkanie w formie zdalnej dla rodziców i dzieci z niepełnosprawnością wzrokową.

Link do strony organizatora.


 

INFORMACJA

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. prowadzi nabór do projektu "Praca z POWERem", który skierowany jest do osób pomiędzy 15 a 29 rokiem życia zamieszkujących na terenie powiato oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego lub olkuskiego.

Link do strony organizatora.


 

INFORMACJA


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, iż w dniu 19 maja 2021r. ze względu na prowadzone prace modernizacyjne sieci telekomunikacyjnej w siedzibie głównej Ośrodka przy ul. Jana III Sobieskiego 15B kontakt telefoniczny z tut. Ośrodkiem na numery stacjonarne nie będzie możliwy.
W związku z powyższym prosimy o kontaktowanie się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu telefonując na następujące numery komórkowe:

Sekretariat: 501 463 102
Dział Pomocy Środowiskowej: 501 462 948, 508 351 074
Sekcja Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej: 795 935 070
Dział Świadczeń Pomocy Społecznej: 536 961 688
lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Ponadto informujemy, iż kontakt telefoniczny z Działem Świadczeń Rodzinnych i Spraw Alimentacyjnych mieszczącym się przy ul. Partyzantów 1 w Oświęcimiu pozostaje bez zmian.
Za utrudnienia przepraszamy.


 

INFORMACJA

Od 2016 r. w całym kraju działa system darmowej pomocy prawnej, wprowadzony ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z 5 sierpnia 2015 r. Twórcy ustawy postawili sobie za cel zmniejszenie różnic w dostępie do profesjonalnej obsługi prawnej, dlatego program skierowany został do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
W ramach programu w całym kraju powstało ponad 1500 Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego, w których świadczona jest pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przez adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców obywatelskich, mediatorów oraz absolwentów prawa, z co najmniej trzyletnim doświadczenie w poradnictwie prawnym.
Dzięki współpracy administracji państwowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi możliwe jest wykorzystanie doświadczenia i dorobku tych ostatnich. Organizacjom pozarządowym powierzono prowadzenie 50% punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.dogma.org.pl


 

INFORMACJA

Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.
Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie zebrane dane są objęte tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia badania jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.
Obowiązkową metodą udziału jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.
Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktów przygotowanych w urzędzie statystycznym lub urzędzie gminy i miasta, albo przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99.
Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi.


 

Oświęcim, dn. 15.02.2019r.

Na podstawie § 12 ust. 1 w zw. z treścią § 3 ust. 2 pkt 7 uchwały Nr XI/195/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 5109), Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że zakończono konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026, które trwały od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 1 lutego 2021 r. i zostały przeprowadzone w formie pisemnego (w tym elektronicznego) zbierania uwag oraz zbierania uwag bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. Ponadto, zapewniono możliwość telefonicznego kontaktu z pracownikami Ośrodka, których dane kontaktowe zostały zawarte w ogłoszeniu o prowadzeniu przedmiotowych konsultacji społecznych.

W ramach ww. konsultacji wpłynęła jedna uwaga dotycząca modyfikacji listy podmiotów odpowiedzialnych za realizację celów strategicznych. W konsekwencji:
- z celu strategicznego nr 4 Zwiększenie dostępu mieszkańców do opieki zdrowotnej, profilaktyka zdrowego stylu życia usunięto jako realizatora Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- w ramach celu strategicznego nr 5 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego w mieście oraz celu strategicznego nr 6 Rozwój kapitału społecznego i społeczeństwa obywatelskiego zamiast Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpisano jako jednego z realizatorów Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Oświęcim.


 

Z uwagi na treść § 3 ust. 2 pkt 7 uchwały Nr XI/195/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 5109), Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza wszystkich mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Oświęcim na lata 2021 – 2026 (link do pobrania Strategii).

Treść projektu ww. dokumentu została opracowana w oparciu o zgromadzone dane, w tym wypełnione ankiety i Karty projektu, które zostały przekazane przez mieszkańców Miasta Oświęcim, a także organizacje pozarządowe, instytucje oraz inne podmioty z terenu tut. gminy.

Uwagi i opinie nt. ww. dokumentu mogą Państwo przekazać w terminie do dnia 1 lutego 2020 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w jednej z wybranych form:
- osobiście w siedzibie Ośrodka (ul. Jana III Sobieskiego 15B, 32 – 600 Oświęcim),
- listownie na adres Ośrodka (ul. Jana III Sobieskiego 15B, 32 – 600 Oświęcim),
- elektronicznie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby do kontaktu:
- Pani Sylwia Stańczyk – tel. 33/ 847 90 20
- Pani Marzena Nawracaj – tel. 33/ 844 73 96