W okresie od 09.04.2014r. do 25.04.2014r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu Sylwia Stańczyk i Tomasz Czarnocki w ramach Specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny zrealizowali projekt socjalny pt. "Pani domu, Panią sytuacji". Grupą docelową projektu było 20 bezrobotnych kobiet, pośrednimi adresatami projektu były rodziny uczestniczek, które wzięły udział w zorganizowanym pikniku rodzinnym.

W ramach projektu uczestniczki wzięły udział w następujących warsztatach:

  • "Praca - lek na całe zło" warsztaty prowadzone przez doradcę zawodową P. Bożenę Kochman mające na celu aktywizację zawodową oraz zwiększenie umiejętności poszukiwania pracy przez uczestniczki projektu socjalnego oraz odkrycie własnego potencjału zawodowego.
  • "Trening budżetowy - jak rządzić tym co mamy?" - warsztaty prowadzone przez P. Marzenę Nawracaj z MOPS mające na celu wyposażenie uczestniczek w umiejętności racjonalnego gospodarowania budżetem domowym.
  • "Jak docenić samego siebie - trening kompetencji rodzicielskich i społecznych" - warsztaty prowadzone przez pedagoga P. Monikę Zejma mające na celu podniesienie umiejętności i kompetencji wychowawczych uczestniczek w stosunku do dzieci oraz wzmocnienie świadomości uczestniczek projektu co do roli pełnionej w rodzinie.
  • "Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat zjawiska przemocy i jej skutków" - warsztaty prowadzone przez P. Bożenę Sterczewską - Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Oświęcim oraz Marzenę Nawracaj - Z-cę Przewodniczącej ZI. mające na celu zdobycie wiedzy na temat osób bądź instytucji, które mogą pomóc w sytuacji kiedy jest się świadkiem przemocy, osobą doświadczającą przemocy.
  • "Skuteczna samoobrona, jak dbać o bezpieczeństwo nie krzywdząc siebie?" - warsztaty z samoobrony prowadzone przez P. Patrycję Pszczelińską.
  • "Alkohol i przemoc - jak przeciwdziałać i jak reagować?" - warsztaty prowadzone przez terapeutę ds. uzależnień P. Aleksandrę Domarzewską mające na celu nabycie przez uczestniczki projektu wiedzy o możliwości leczenia choroby alkoholowej i innych uzależnień oraz o syndromie współuzależnienia.

Na zakończenie projektu uczestniczki wraz z rodzinami wzięły udział w pikniku rodzinnym zorganizowanym przez koordynatorów projektu Sylwię Stańczyk i Tomasza Czarnockiego przy pomocy pracowników MOPS i ŚDS propagującego spędzanie wolnego czasu z rodziną.

Wszystkie Warsztaty zostały przeprowadzone nieodpłatnie. Koordynatorzy projektu dziękują jego uczestniczkom i ich rodzinom, Dyrekcji i pracownikom MOPS, osobom prowadzącym wrsztaty, pracownikom ŚDS, U.M. Oświęcim, pracownikom MOSiR w Oświęcimiu, lokalnym przedsiębiorcom i osobom prywatnym za pomoc i życzliwość w realizacji projektu socjalnego.