INFORMACJA
ws. dyżurów telefonicznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że od dnia 24 października 2022 r. zawieszony zostaje dyżur telefoniczny związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który dotychczas prowadzony był przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 7.30 do 19.00 pod numerem 507 674 569.

500


 

Oświęcim, dn. 20.01.2022r.

INFORMACJA


Świadczenia z zakresu przyznawania Dodatku Osłonowego realizowane są przez Urząd Miasta Oświęcim.

Dodatkami osłonowymi zajmują się pracownicy Wydziału Mienia Komunalnego tel: 33 842 92 23, 33 842 92 73.

Wypełnione wnioski można składać na Dzienniku Podawczym przy ul. Zaborskiej, do skrzynki znajdującej się w budynku urzędu przy ul. Jagiełły 23 lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.


 

Oświęcim, dn. 17.01.2022r.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Od 1 stycznia 2022 roku można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę RKO. Rodzinny kapitał opiekuńczy to rozwiązanie zaproponowane przez rząd w programie Polski Ład. Jest nowym świadczeniem na drugie i każde kolejne dziecko dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. miesięcy do 35. miesiąca życia
W ramach RKO rodzice małych dzieci otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.
Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać online – za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Czas złożenia elektronicznego wniosku to średnio 12 minut. W sieci dokument można złożyć całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Osoby, które nie mogą elektronicznie wnioskować o świadczenie z RKO albo mają z tym problemy, mogą to zrobić w placówce ZUS w godzinach jej urzędowania
ZUS ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku od dnia jego złożenia wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.


 

Oświęcim, dn. 17.01.2022r.

Stopniowe przejęcie realizacji programu Rodzina 500 plus przez ZUS


Od stycznia 2022 r. obsługę programu "Rodzina 500 plus" zaczął przejmować Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Gminy będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, czyli do 31 maja 2022 roku. Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - można składać do ZUS od 1 lutego 2022 r. Od stycznia ZUS przyjmuje wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci.
Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące na złożenie wniosku o środki z programu „Rodzina 500 plus”. Jeżeli zrobią to w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin otrzymają świadczenie z wyrównaniem.  
W nieco innej sytuacją są rodzice, którzy już pobierają środki z programu 500 plus. Takie osoby nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku do ZUS. Jeżeli chcą otrzymywać środki w kolejnym okresie świadczeniowym – od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku - mogą złożyć taki wniosek do ZUS od 1 lutego. Wcześniej nie będzie takiej możliwości.
Natomiast rodzic, który składa wniosek na nowonarodzone dziecko w lutym 2022 r. może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
Wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus od 1 stycznia 2022 roku można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. Ważna zmiana ustawy dotyczy sposobu prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego - pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS.
W przypadki, gdy na PUE ZUS pojawi się ważna informacja dotycząca 500 plus rodzice otrzymają powiadomienie na maila lub sms.   


 

Oświęcim, dn. 11.10.2021r.

INFORMACJA


W związku z postępami robót drogowych ulicy Sobieskiego, Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że od dnia 12.10.2021r. przestanie być dostępne dodatkowe tymczasowe wejście do budynku Ośrodka przez klatkę schodową numer 11, - z drugiej strony budynku, tj. od strony ul. Rydla.


 

Oświęcim, dn. 16.09.2021r.

INFORMACJA

W związku z robotami drogowymi ulicy Sobieskiego Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że udostępniono dodatkowo tymczasowe wejście do budynku Ośrodka przez klatkę schodową numer 11, - z drugiej strony budynku, tj. od strony ul. Rydla.


 

KAMPANIA INFORMACYJNA NT. PRACY SEZONOWEJ W UE

Trwa kampania informacyjna nt. pracy sezonowej, którą organizuje Europejski Urząd ds. Pracy. Będzie ona trwała do października 2021 r.
Każdego roku do 850 tys. obywateli Unii Europejskiej podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Pracownicy sezonowi zatrudnieni za granicą mają dostęp do szerokiego zestawu praw. Tymczasowy charakter ich pracy, powoduje, że są bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy. Pandemia COVID-19 pogorszyła sytuację i warunki pracowników sezonowych i naraziła ich na zwiększone ryzyko dla zdrowia.
Aby podnieść świadomość pracowników sezonowych i zatrudniających ich pracodawców na temat istniejących praw, obowiązków i usług doradczych, Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, sieciami unijnymi działającymi w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz partnerami społecznymi rozpoczął kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE.

eures sezonal 08 2021

Pomaganie osobom poszukującym pracy w znalezieniu uczciwej pracy sezonowej to specjalność sieci EURES. Poprzez kampanię prowadzoną w Polsce chcemy przekazać pracownikom sezonowym, że mają oni prawo do sprawiedliwych warunków pracy, gdy pracują w innym kraju oraz że mogą zwrócić się do różnych instytucji, sieci unijnych czy partnerów społecznych o pomoc, informacje i oferty pracy sezonowej w UE.
Celem kampanii w Polsce jest:

  • promowanie wśród pracowników sezonowych szukających pracy na terenie UE wiedzy o obowiązujących ich przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
  • dostarczanie informacji z zakresu poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE oraz
  • zachęcenie do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej https://eures.praca.gov.pl gdzie w zakładce PRAWA PRZEZ CAŁY ROK, publikowane będą różnego rodzaju informacje w ramach kampanii, w tym informacje o wydarzeniach realizowanych przez urzędy pracy i Ochotnicze Hufce Pracy na terenie kraju.
Zapraszamy do obejrzenia video nt. pracy sezonowej


 

flaga

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ponownie informuje, że w ramach realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 nadal prowadzi nabór osób zainteresowanych świadczeniem usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która:
- posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
- posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu);
- została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Osoby, które spełniają powyższe wymagania, zainteresowane nawiązaniem współpracy jako Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej proszone są o zgłaszanie swoich ofert w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ul. Sobieskiego 15b.

Opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021 realizowany jest przez gminę Miasto Oświęcim (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu), która na jego realizację otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 111.749,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć i 00/100). Przedmiotowy Program realizowany będzie do 31 grudnia 2021 r. i ma na celu zapewnienie usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, adresowanej do potrzebujących tego rodzaju usługi osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie równorzędne do wyżej wymienionych.

Pozostałe informacje dot. realizacji Programu dostępne są pod linkiem: http://www.mops-oswiecim.pl/index.php/poz-menu-aktualnosci