OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przedstawia ofertę pracy na wolne stanowisko Pracownika socjalnego (Schronisko dla osób bezdomnych) liczba stanowisk – 1, pełny wymiar czasu pracy

Ogłoszenie o naborze


 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przedstawia ofertę pracy na wolne stanowisko Pracownika socjalnego liczba stanowisk – 1, pełny wymiar czasu pracy

Ogłoszenie o naborze


 

 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przedstawia ofertę pracy na wolne stanowisko Pracownika socjalnego liczba stanowisk – 1, pełny wymiar czasu pracy

Ogłoszenie o naborze


 

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy referent w Dziale Świadczeń Pomocy Społecznej.

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się


 

Przechwytywanaie

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przyznanych decyzjami administracyjnymi dla osób kwalifikujących się do Programu „Opieka 75+” na rok 2021 jest dofinansowana ze środków budżetu państwa (dotacja otrzymana od Wojewody Małopolskiego).


 

Przechwytywanaie

Informacja

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (otrzymane od Wojewody Małopolskiego), w kwocie 348.867,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.

Przedmiotowa dotacja ma na celu zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), tj. zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w szczególności takich jak:
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- dożywianie dzieci,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 r. wynosi 436.083,75 zł.


 

Przechwytywanaie

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Miasto Oświęcim – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że gminie Miasto Oświęcim przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa (otrzymane od Wojewody Małopolskiego), w kwocie 267.429,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć i 00/100), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:
− dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
− dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
− osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest m.in. zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 r. wynosi 424.491,00 zł.


 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że realizuje na terenie Miasta Oświęcim Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 r. (dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego).
Kierując się troską o dobro i bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców Miasta Oświęcim, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przypomina o konieczności wylegitymowania przez Seniora osoby wskazanej przez tut. Ośrodek jako wykonującej usługę wsparcia – przed przekazaniem jej środków finansowych oraz listy zakupów. Imię i nazwisko osoby wykonującej zakupy jest podawane Seniorowi w rozmowie telefonicznej z pracownikiem socjalnym Ośrodka, w trakcie której ustalany jest sposób udzielania wsparcia. W przypadku powzięcia przez Seniora wątpliwości co do tożsamości ww. osoby, należy niezwłocznie skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oświęcimiu pod numerem 33/847-90-21 (w celu dokonania stosownej weryfikacji), a w razie powzięcia podejrzenia próby wyłudzenia środków finansowych od Seniora należy niezwłocznie zawiadomić Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu.


 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu informuje, że podjął działania w ramach Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020, który jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Strategicznym celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie (np. poprzez wsparcie rodziny) zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych i środków higieny osobistej.