Informacja

 

Zmiany dotyczące terminów zachowania ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.

 

 

Z dniem 06.08.2023r. zostaje uchylony art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn  związanych  z przeciwdziałaniem  COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 2095 ze zm.), na podstawie którego zachowywały ważność orzeczenia  o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

O uchyleniu w/w regulacji stanowi  art. 10 ustawy z dnia 9 marca 2023r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023r. poz. 852).

Jednocześnie z dniem 06.08.2023r. wejdą w życie nowe regulacje prawne dotyczące zachowania ważności w/w orzeczeń, zawarte w  art. 23 w/w ustawy.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przyczyn  związanych z przeciwdziałaniem  COVID-19  którego okres ważności:
1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023r.,
2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. – zachowuje ważność do dnia     31 marca 2024 r.,
3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego     przepisu (tj. do dnia 05.08.2023r.) – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024r.


– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

 

Uwzględniając powyższe zmiany, rekomenduje się, aby osoby pobierające aktualnie świadczenia przyznane na podstawie orzeczeń o wydłużonym terminie ważności, podjęły  odpowiednie starania w zakresie pozyskania nowych orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OPIEKUNÓW TYMCZASOWYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przypomina o obowiązku przekazywania informacji o każdorazowej zmianie sytuacji rodzinnej, majątkowej oraz dochodowej. W szczególności uprasza się, aby osoby pełniące funkcję opiekuna tymczasowego dla małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi, poinformowali o planowanym powrocie do Ukrainy:

  • Sąd Rejonowy w Oświęcimiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Jagiełły 3,
    Nr tel. 33/847 55 05,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Oświęcimiu, ul. Fryderyka Chopina 13,
    Nr tel. 22/560 16 00,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, ul. Sobieskiego 15B,
    Nr tel. 033/847 90 00, 033/847 90 01.

 

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu przedstawia ofertę pracy na wolne stanowisko Pracownika socjalnego (Dział Pomocy Środowiskowej, Sekcja Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej) - liczba stanowisk: 1, pełny wymiar czasu pracy

Ogłoszenie o nabrze.


 

OGŁOSZENIE

Mając na względzie art. 29 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 821 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu uprzejmie informuje, że poszukuje rodzin chętnych świadczenia pomocy (przy współpracy asystenta rodziny) rodzinom przeżywającym trudności.
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych w rodzinach objętych wsparciem.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

• opiece i wychowaniu dziecka;
• prowadzeniu gospodarstwa domowego;
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Rodzinę wspierającą ustanawia się po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika OPS wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Rodzina wspierająca realizuje zadania nieodpłatnie w oparciu o umowę cywilnoprawną określającą zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej zapraszamy do nawiązania kontaktu z pracownikiem MOPS w Oświęcimiu, tj.:
•Panią Marzeną Nawracaj nr tel. 33/ 844 73 96