Kooperacja będzie realizowana na kilku szczeblach współpracy:
1. Poziom instytucji – współpraca ośrodków pomocy społecznej z innymi instytucjami. Model będzie opisywał zasady oraz sposób zawiązywania na szczeblu lokalnym sformalizowanych partnerstw podmiotów pomocy społecznej i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji.
2. Poziom pracownika – współpraca pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej. Model w tej części będzie proponował rozwiązanie pozwalające zintegrować działania na rzecz osób, rodzin i grup społecznych oraz wypracować mechanizmy współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej.
3. Poziom klienta – współpraca pracowników socjalnych z klientem, która pozwoli na dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb. W tej części model będzie obejmował m.in.: opis tworzenia zindywidualizowanej diagnozy potrzeb osób, rodzin oraz grup społecznych uwzględniający całościowe, międzysektorowe wsparcie prowadzące do zawarcia kontraktu socjalnego, wskazującego oddziaływania i możliwości wielu sektorów w środowisku lokalnym.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia kierowane do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej i podmiotów realizujących inne polityki sektorowe m.in. w zakresie pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji i in., z obszaru województwa małopolskiego:
1) szkolenia międzysektorowe,
2) coaching,
3) warsztaty kooperacyjne,
4) spotkania Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego.
Ponadto realizowane będą następujące działania niebędące formami wsparcia:
1) regionalna konferencja edukacyjna,
2) makroregionalna konferencja edukacyjna,
3) spotkania edukacyjne,
4) spotkania konsultacyjne.
Efektem finalnym działań podejmowanych w ramach projektu będzie wypracowanie rekomendacji w zakresie wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin z uwzględnieniem specyfiki miast powyżej 20 tys. mieszkańców, które zostaną włączone do księgi rekomendacji stanowiącej podsumowanie prac realizowanych przez zespoły projektowe wypracowujące modele kooperacji w 3 makroregionach w Polsce.